พิธีการศุลกากร

การลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์

การลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์


ผู้ประสงค์ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครและเข้าใช้งานได้ที่ http://registeronline.customs.go.th/RON/ หรือ เว็บไซต์ กรมศุลกากร ภายใต้หัวข้อ บริการอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงสิ่งที่ผู้ประสงค์ลงทะเบียนต้องมีก่อนจะสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ :


----> ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ท่านต้องจดทะเบียนขอใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการ (Certification Authority : CA) เช่น TOT, CAT เพื่อที่จะสามารถใช้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ในระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ได้  ทั้งนี้ ค่าบริการในการจดทะเบียนขอใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย


ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง :


1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ


2. ประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร


สถานที่ / ช่องทางการให้บริการตรวจสอบก่อนอนุญาต ณ สสภ. (ในเวลาราชการ) : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคาร BC-1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-1232


ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบก่อนอนุญาต : ไม่มีค่าธรรมเนียม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สายด่วนบริการศุลกากร โทร. 1164 หรือ โทร. 0 266 76000 ต่อ 205844-8 หรือติดต่อ Support Desk โทร. 0 2667 7310-9 หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร e-mail 77030000@customs.go.thขั้นตอนการทำงาน
1. สมัครใช้บริการ

2. ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์

3. ยืนยันตัวตนผู้ส่งข้อมูลด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

4. การอนุญาตแบบคำขอ มี 2 แบบ

4.1 แบบระบบอนุญาตโดยอัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ทันที

4.2 แบบที่ต้องพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบก่อนอนุญาต

5. (กรณีต้องต้องพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร) พิมพ์ใบตอบรับการยื่นแบบคำขอและนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

6. (กรณีต้องต้องพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อถูกต้องอนุมัติข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานข้อมูลได้ทันที

7. ท่านสามารถติดตามผลการลงทะเบียนได้จากระบบ e-Tracking ที่ http://e-tracking.customs.go.th/ETS/


การอนุญาตแบบคำขอแบบระบบอนุญาตโดยอัตโนมัติ


กรณีผู้นำเข้า-ส่งออก

#การยกเลิกผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

#การยกเลิกผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

#การเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

#การยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

#การเปลี่ยนแปลงบัญชี (เพิ่มเติม/ ยกเลิก) รายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนาจ

#การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม/ ยกเลิก) ธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากร และ/หรือขอคืนเงินอากร

กรณีตัวแทนออกของ

#การยกเลิกผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

#ารเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม/ ยกเลิก) บัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอำนาจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร


การอนุญาตแบบคำขอแบบต้องพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบก่อนอนุญาต


กรณีผู้นำเข้า-ส่งออก

#การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนครั้งแรก)

#การเพิ่มเติมผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

#การเพิ่มเติมผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

กรณีตัวแทนออกของ

#การเพิ่มเติมผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 10:24:43
จำนวนผู้เข้าชม : 3,963
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ