พิธีการศุลกากร

การลงทะเบียนแบบกระดาษ กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง

การลงทะเบียนแบบกระดาษ กรณีมาติดต่อด้วยตนเอง


ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน โดยกระดาษ สามารถยื่นเรื่องได้ที่ กรมศุลกากร (ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียน และสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร)หรือ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของ สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ให้บริการรับลงทะเบียนใน 2 ช่วงเวลา คือ


1. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคาร BC-1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-1232


2. นอกวันและเวลาราชการ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 1 (ฝบศ.1 สบศ.1) ชั้น 1 อาคาร BC-1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-3752


หมายเหตุการให้บริการ ณ สสภ. :


บุคคล สามารถลงทะเบียนฯ ได้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

นิติบุคคล สามารถลงทะเบียนฯ ได้ในเวลาราชการเท่านั้น


ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าธรรมเนียม


ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561

แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กรมศุลกากร หัวข้อ การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก


ขั้นตอนการให้บริการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :


1. - หากท่านเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมาแล้ว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนว่าต้องการยื่นเอกสารลงทะเบียน พร้อมยื่นหลักฐานแสดงตน (กรณีคนไทยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ส่วนชาวต่างชาติยื่นหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนให้ลงนาม พร้อมยื่นบัตรคิวให้ผู้มาลงทะเบียน และข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4.


- หากท่านยังไม่ได้กรอกแบบคำขอลงทะเบียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนว่าต้องการลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ฯลฯ พร้อมยื่นหลักฐานแสดงตน (กรณีคนไทยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ส่วนชาวต่างชาติยื่นหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและไปสู่ขั้นตอนที่ 2.


2.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบคำขอพร้อมแบบแนบคำขอที่เกี่ยวข้องและพิมพ์ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนให้ลงนาม พร้อมบัตรคิวให้ผู้มาลงทะเบียน


3.กรอกข้อมูลในเอกสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย ตัวอักษรชัดเจน และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน


4.เมื่อถึงคิว ยื่นแบบคำขอ แบบแนบคำขอ(ถ้ามี) ที่กรอกข้อมูลแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่


5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (หากไม่ถูกต้องจะให้นำกลับไปแก้ไขใหม่)


6.เจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน


7.หัวหน้าฝ่ายอนุมัติการลงทะเบียน


8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ---> ข้อมูลตามเอกสารที่ยื่นจะเข้าไปอยู่ในระบบของกรมศุลกากร สามารถดำเนินการธุรกรรมต่างๆ กับกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 10:18:04
จำนวนผู้เข้าชม : 3,792
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ