พิธีการศุลกากร

การลงทะเบียนแบบกระดาษ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร

การลงทะเบียนแบบกระดาษ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสาร


หากผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนแบบกระดาษ ไม่สะดวกที่จะมายื่นเอกสารการลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมา ยื่นเรื่องได้ที่ กรมศุลกากร (ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร) หรือ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ โดยต้องมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษร (ท่านสามารถดาน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ ที่นี่)


สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ให้บริการรับลงทะเบียนใน 2 ช่วงเวลา คือ


1. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคาร BC-1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-1232

2. นอกวันและเวลาราชการ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 1 (ฝบศ.1 สบศ.1) ชั้น 1 อาคาร BC-1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-3752


หมายเหตุการให้บริการ ณ สสภ.


บุคคล สามารถลงทะเบียนฯ ได้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

นิติบุคคล สามารถลงทะเบียนฯ ได้ในเวลาราชการเท่านั้น


ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าธรรมเนียม


ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561

แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์กรมศุลกากร หัวข้อ การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก


ขั้นตอนการให้บริการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :


1.ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ต้องการลงทะเบียนต้องจัดเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนมอบให้ผู้มายื่นเอกสารแทนตนเองให้ครบถ้วน ทั้งตัวแบบคำขอ แบบแนบคำขอ (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานประกอบ หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนตนพร้อมติดอากรสแตมป์ 10 บาท และต้องแนบหลักฐานหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลพร้อมสำเนามาด้วย (กรณีคนไทยต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา ส่วนชาวต่างชาติแนบหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริงพร้อมสำเนา)


2.ผู้รับมอบอำนาจแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้รับมอบอำนาจมายื่นเอกสารลงทะเบียนฯ พร้อมยื่นหลักฐานแสดงตนของตนเองและเจ้าของข้อมูล (กรณีคนไทยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ส่วนชาวต่างชาติยื่นหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริงพร้อมสำเนา


3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานแสดงตน และพิมพ์ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจให้ลงนาม พร้อมยื่นบัตรคิวให้ผู้รับมอบอำนาจมายื่นเอกสาร


4.เมื่อถึงคิว ยื่นเอกสารแบบคำขอ แบบแนบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ และหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลให้เจ้าหน้าที่


5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (หากไม่ถูกต้องจะให้นำกลับไปแก้ไขใหม่)


6.เมื่อเอกสารถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน


7.หัวหน้าฝ่ายอนุมัติการลงทะเบียน


8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ---> ข้อมูลตามเอกสารที่ยื่นจะเข้าไปอยู่ในระบบของกรมศุลกากร สามารถดำเนินการธุรกรรมต่างๆ กับกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 10:22:23
จำนวนผู้เข้าชม : 2,449
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-3636
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ